Gebruiksvoorwaarden InnerVisie website

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website en klantportal van InnerVisie (hierna 'de InnerVisieSite') is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de InnerVisieSite betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel

Alle gegevens en informatie op de InnerVisieSite worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de InnerVisieSite de uiterste zorg wordt besteed, kan InnerVisie niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid

InnerVisie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de InnerVisieSite en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de InnerVisieSite en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de InnerVisieSite.

Intellectuele eigendomsrechten

De InnerVisieSite is eigendom van InnerVisie. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de InnerVisieSite, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo's en geluiden, behoren toe aan InnerVisie of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InnerVisie mag de inhoud van de InnerVisieSite niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar websites van derden

InnerVisie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de InnerVisieSite, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. InnerVisie aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InnerVisie is framing en het maken van een hyperlink naar de InnerWebSite niet toegestaan.

Privacy

Alle door de gebruiker aan InnerVisie verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door InnerVisie aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Wijzigingen van deze voorwaarden

InnerVisie behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de InnerVisieSite wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de InnerVisieSite van kracht zijn.